Prania e lagështisë në muret e ndërtesave shkakton shumë
probleme dhe pakëndshmëri